Czerwiec 27 2019 13:05:38
Zespół Szkół nr 20
O szkole
Historia
Dyrekcja
Sekretariat
Bilbioteka
Świetlica
Stołówka
Pomoc medyczna
Pedagog/Psycholog
Nauczyciele
Pracownicy administracji
Sport
Harcerstwo
Dokumenty szkoły
Statut szkoły
PZO w SP-20
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Regulaminy
Organizacja wycieczek
Nabór SP-20 2019/2020
Nabór do SP
Zasady rekrutacji
Obwody
Terminy postępowania
Kryteria rekrutacji
Wnioski
Rekrutacja do Szkół Ponadpodstawowych
E-nabór
Przedmioty punktowane
Rozporządzenie MEN
Zarządzenie Kuratora
Harmonogram
Prezentacja
Linki do stron
Dla ucznia
PROJEKT ZIT
Plan dzwonków
Podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Projekt edukacyjny
Konkursy przedmiotowe
Konkursy
Prawo Szkolne
Telefon zaufania
Egzamin gimnazjalny
Kalendarz roku szkolnego
Rodzice
Dokumenty szkoły
Rada Rodziców
Wpłaty na Radę Rodziców
Licznik
--->>> <<<---
Regulamin sądu koleżeńskiego
REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO


I. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin Sądu Koleżeńskiego, zwany dalej regulaminem, jest zgodny ze Statutem Szkoły i stanowi integralną część Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

2. Regulamin uchwala ogólne zebranie samorządu uczniowskiego.
II. Cele i zadania Sądu Koleżeńskiego.


1. Sądowi Koleżeńskiemu podlegają uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej i I III Gimnazjum.

2. Celem Sądu Koleżeńskiego jest orzekanie w sprawach kar za działania niezgodne z katalogiem praw i obowiązków uczniów zawartych w Statucie Szkoły.
III. Skład, tryb powoływania i kadencja Sądu Koleżeńskiego.


1. Sąd koleżeński powołuje się spośród Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

2. Sąd koleżeński działa w składzie: - przewodniczący,
- oskarżyciel,
- obrońca.


3. Do składu orzekającego można powołać 2 członków spośród uczniów cieszących się autorytetem.

4. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 1 rok szkolny.
IV. Postępowanie dyscyplinarne.


1. Wniosek o wszczęcie postępowania może zgłosić dyrektor szkoły, nauczyciel lub Rzecznik Praw Ucznia.

2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego zaznajamia się z każdą sprawą wpływającą do sądu i wyznacza termin posiedzenia.

3. Przed posiedzeniem obrońca i oskarżyciel przeprowadzają postępowanie wyjaśniające, w czasie, którego należy przesłuchać obwinionego i świadków. Obwiniony ma prawo zgłaszać wnioski o przesłuchanie wskazanych przez niego osób w charakterze świadków.

4. Przewodniczący sądu otwiera, prowadzi i zamyka rozprawy.

5. Rozprawę rozpoczyna się odczytaniem wniosku o ukaraniu, następnie przesłuchuje się obwinionego, wezwanych świadków oraz, gdy zaistnieje taka potrzeba, odczytuje się protokół przebiegu postępowania wyjaśniającego.

6. Obwiniony, jego obrońca i oskarżyciel mają prawo zadawać pytania świadkom.

7. Po zakończeniu przesłuchania świadków przewodniczący udziela głosu oskarżycielowi, obrońcy i obwinionemu,–przy czym obwinionemu przysługuje zawsze głos ostatni.

8. Po wysłuchaniu stron skład orzekający niezwłocznie przystępuje do narady nad orzeczeniem.

9. Orzeczenie zapada większością głosów. Przewodniczący głosuje ostatni.

10. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie: - o ukaraniu, mocą którego uznaje obwinionego winnym w całości,
- o uniewinnieniu,
- o umorzeniu postępowania, jeśli czyn popełniony przez obwinionego nie kwalifikuje się jako przewinienie lub gdy oskarżyciel odstępuje od wniosku o ukaranie.


11. Przy wymiarze kary bierze się pod uwagę stopień winy, szkodliwość społeczną czynu oraz zachowanie się obwinionego przed popełnieniem przewinienia i po jego popełnieniu.

12. Sąd koleżeński może orzekać następujące kary: - zakaz uczestnictwa w różnych imprezach organizowanych w szkole,
- nagana udzielona pisemnie na tablicy ogłoszeń i wpisanie jej do dziennika,
- nagana udzielona na apelu grupy wiekowej i wpisanie jej do dziennika,
- upomnienie,
- przeproszenie pokrzywdzonego.

Elektroniczny Dziennik
BIP
XXX-LECIE SZKOŁY
OBCHODY
MEDIA O NAS
FOTOGALERIA
Przyjaciele Szkoły


Certyfikaty


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.02 1,385,800 Unikalnych wizyt