Czerwiec 24 2018 14:24:04
Zespół Szkół nr 20
O szkole
Historia
Dyrekcja
Sekretariat
Bilbioteka
Świetlica
Stołówka
Pomoc medyczna
Pedagog/Psycholog
Nauczyciele
Pracownicy administracji
Klasy
Samorząd Szkolny
Sport
Historia Strony
Harcerstwo
Dokumenty szkoły
Statut szkoły
WSO w ZS-20
Regulaminy
Program wychowawczy
Program profilaktyczny
Organizacja wycieczek
Dla ucznia
PROJEKT ZIT
Plan dzwonków
Podręczniki 2017/2018
Zajęcia dodatkowe
Projekt edukacyjny
Konkursy przedmiotowe
Konkursy
Prawo Szkolne
Telefon zaufania
Egzamin gimnazjalny
Kalendarz roku szkolnego
Nabór SP-20
Propozycja obwodów SP
Rekrutacja 2018/2019
Wnioski
Nabór do GIM 2016
Uchwała rekrutacja
Harmonogram rekrutacji
Wniosek rekrutacji-załącznik 1
Formularz rekrutacji-załącznik 2
Wstępna deklaracja wyboru klasy
Oświadczenie dot. religii
Oświadczenie dot. zajęć artystycznych

Dla uczniów klas III gim

E-nabór do szkół ponadgimnazjalnych
Adresy szkół i placówek ponadgimnazjalnych
Wyszukiwarka szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego
Rodzice
Dokumenty szkoły
Rada Rodziców
Wpłaty na Radę Rodziców
Warunki ubezpieczenia
Licznik
--->>> <<<---
Samorząd Szkolny
Samorząd Szkolny

Zespołu Szkół nr 20

Samorząd uczniowski – to zrzeszenie wszystkich uczniów danej szkoły (klasy) powoływane w celu rozwiązywania zadań związanych z życiem szkolnym uczniów.
Samorządność to polskojęzyczna wersja słowa demokracja, która w dosłownym tłumaczeniu oznacza wolę ludu. Dlatego też pod pojęciem tym rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra, z poszanowaniem woli mniejszości i ze zdolnością do kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne. W dążeniu do realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nie odpowiedzialności.
Cele Samorządu Szkolnego:
- kształtowanie postawy społeczno- moralnej – która dobro innych ludzi przekłada nad
własne interesy, zdyscyplinowane działanie w imię dobra innych, dobra społecznego
- wywoływanie nastrojów satysfakcji ze współdziałania i współpracy w dobrowolnym
podporządkowaniu się interesom zbiorowym
- propagowanie świadczeń pomocy , ofiarności i służenia społeczności
- poczucie odpowiedzialności za zadania, za siebie, za kolegów, za wspólne sprawy
- osobiste angażowanie się w zwalczanie zła
- pobudzenie opieki starszych nad młodszymi
- dbałość o sprawiedliwość społeczną i ogólno ludzkie braterstwo


Cała społeczność uczniowska ówczesnej Szkoły Podstawowej nr 20 zebrała się w dniu 28 września 1986 roku na apelu, aby wytypować swoich kandydatów do Samorządu Szkolnego. Pierwszym opiekunem została pani
Dorota Abramczuk. W wyniku wyborów w skład Prezydium Samorządu weszli uczniowie, którym zostały powierzone określone funkcje. Pierwszą przewodniczącą była
Magdalena Ziółkowska, jej zastępcą został Jarosław Jakubczyk, sekretarzem Joanna Michalczuk, skarbnikiem Agnieszka Cichosz. Do składu Prezydium Samorządu dołączyli przewodniczący poszczególnych sekcji: redakcyjno kronikarskiej, kulturalno-oświatowej, higieniczno-porządkowej, sportowej i zawodoznawczej.
Wybrane prezydium miało za zadanie reprezentowanie społeczności uczniowskiej przez rok szkolny 1986/1987, poczym kadencja kończyła się i następowały kolejne wybory. Zadaniem prezydium było inicjowanie i kierowanie pracami Samorządu Uczniowskiego.
Kolejnym opiekunem samorządu została pani
Lucyna Sprogis, która wraz z uczniami niosła pomoc pensjonariuszom Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp.
W wyniku nowelizacji Kodeksu Ucznia w roku 1988/89 uległ także przeobrażeniu Samorząd Szkolny. Powstały nowe sekcje takie jak:
- sekcja naukowa;
- sekcja gospodarcza;
- sekcja plastyczna;


Samorząd wraz z uczniami szkoły dbał o ład i porządek w szkole oraz jej otoczenie:
- pełniono dyżury na terenie szkoły, niesiono pomoc osobom chorym i samotnym;
- odbywały się zbiórki książek i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka
pod hasłem „Mały podarek – dużo radości,”


Kolejna i ostatnia reorganizacja na szczeblu sekcji nastąpiła w roku 1997.
Po dziewięciu latach działalności uczniowie zadecydowali, że sekcji będzie sześć: organizacyjna,
sportowa, naukowa, kulturalno – plastyczna, turystyczno- zdrowotna i techniczno- komunikacyjna.
Mówiąc o strukturze Samorządu Uczniowskiego należy zauważyć, iż jego pracę nadzoruje wybrana w demokratycznych wyborach władza, natomiast działalność oparta jest na funkcjonowaniu różnych sekcji. Rodzaje tych sekcji uwarunkowane są zapotrzebowaniem danego środowiska. Opiekunowie z ramienia nauczycieli zgłaszają się do pracy z młodzieżą dobrowolnie. Od roku szkolnego 2001/02 funkcję tę pełnią mgr Beata Bronowicka i mgr Alicja Maj jednocześnie nadzorując pracę sekcji organizacyjnej.
Omawiając strukturę Samorządu Uczniowskiego należałoby wskazać na innowacje ostatnich lat. W roku szkolnym 1995/96 powołany został Rzecznik Praw Ucznia, którym jako pierwsza w naszej szkole została uczennica klasy VIII – Magdalena Kosior. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest w trakcie corocznych wyborów do Samorządu Szkolnego, a do jego obowiązków należy rozpatrywanie i zgłaszanie dyrekcji wszelkich przypadków naruszania fundamentalnych praw uczniów.
Przy Samorządzie Uczniowskim został również utworzony Sąd Koleżeński. Powołuje się go spośród Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Działa w składzie: przewodniczący, oskarżyciel i obrońca. Do składu orzekającego można powołać dodatkowo dwóch członków spośród uczniów cieszących się w szkole zaufaniem i autorytetem. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 1 rok szkolny. Celem sądu jest orzekanie w sprawach kar za działania niezgodne z prawami i obowiązkami uczniów zawartych w Statucie Szkoły.
W roku 2005/2006 Samorząd Szkolny podzielony został na:
 • Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej nr 20,
 • Samorzad Szkolny Gimnazjum nr 20.
  Powołana została kolejna sekcja:
  - sekcja informacyjna (prowadząca strony internetowe: ZS-20, SP-20, Gim-20)


  Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, a przy poparciu radnych naszego miasta 24
  kwietnia 1996 roku odbyło się w naszej szkole I Forum Samorządowe „FO – SA” 96poświęcone „Roli Samorządów Uczniowskich w życiu szkoły”.
  Patronat nad spotkaniem najmłodszych samorządowców naszego miasta objął
  Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Jan Korol. W spotkaniu uczestniczyły delegacje 20 gorzowskich szkół podstawowych, oraz okolicznych gmin, 22 delegacje szkół średnich i ich opiekunowie oraz władze Gorzowa Wlkp. Delegacje podjęły dyskusje na temat prestiżu działaczy samorządów uczniowskich, roli i zadań Rzecznika Praw Ucznia, metod pracy samorządów uczniowskich oraz zadaniach ich opiekunów. Obrady zakończono podjęciem dwóch uchwał:
  - uznano, iż Forum jest najwyższym organem władzy gorzowskich samorządów
  szkolnych i odbywać się będzie co dwa lata;
  - ustanowiono „Tydzień Samorządów Szkolnych”, który odbywać ma się co roku 21 – 27 marca.
  ********************************** Forum ma czuwać nad przestrzeganiem praw dzieci i młodzieży w ramach samorządów działających aktywnie na rzecz placówki oraz miasta, podnosić kulturę życia społecznego i zwalczać patologie zagrażające młodzieży szkolnej.
  Głównym celem Forum była wymiana poglądów i doświadczeń pomagających przygotować młode pokolenie do uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym poprzez wdrażanie do samorządnego działania.  Obecnie Samorząd Uczniowski prowadzi różne formy działalności:  - współpracuje z Radą Rodziców w podejmowaniu wspólnych decyzji dotyczących potrzeb młodzieży;
  - propaguje wśród uczniów rolę „współgospodarza” na terenie szkoły i osiedla;

  - organizuje szkolne imprezy, zabawy kulturalne integrujące społeczność szkolną;
  - inicjuje pomoc potrzebującym: chorym biednym na terenie szkoły, miasta, kraju i zagranicy;
  - promuje zdrowy tryb życia;
  - organizuje pomoc w nauce uczniom słabszym i potrzebującym pomocy;
  - wdraża młodzież do korzystania z dóbr kultury;
  - organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi;
  - organizuje zawody i turnieje sportowe;
  - udziela pomocy finansowej ze środków pozyskiwanych głównie z dyskotek, loterii fantowych i wsparcia rodziców;
  - współorganizuje szkolne konkursy;

  Szeroki zakres działalności Samorządu Uczniowskiego w ZS-20 daje uczniom swobodę aktywnej działalności i wyborów dając możliwość wypróbowywania w różnych zadaniach własnych siły i możliwości, odkrywanie samych siebie.

  W roku szkolny 2007/2008 skład Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:
  ROK 2007/2008


  SAMORZĄD SZKOLNY
  w Gimnazjum nr 20


  Przewodnicząca: Karolina Kaczorowska
  Zastępca: Paulina Szmit

  Sekretarz: Patrycja Kruczyk
  Kronikarz: Jolanta Kurdykowska
  Rzecznik Praw Ucznia: Monika Zając


  Sąd koleżeński

  Przewodniczący:
  Mikołaj Horyń
  Oskarżyciel: Julia Trębacz
  Obrońca: Patryk Hauba
  Opiekun Sądu: Jan Pasierbowicz


  SAMORZĄD SZKOLNY
  w Szkołe Podstawowej nr 20


  Przewodnicząca samorządu szkolnego: Paulina Kwapis
  Zastępca przewodniczącego: Karolina Trojanowska
  Sąd koleżeński: Patrycja Szpilewska
  Sąd koleżeński: Karolina Jednac
  Sąd koleżeński: Rabowska
  Sąd koleżeński: Monika Zając
  Przewodnicząca sekcji organizacyjnej: Łukasz Prucnal
  Zastępca przewodniczącego sekcji organizacyjnej: Martyna Grabowska
  Kronikarz: Magdalena Pastusiak
  Sekretarz: Dominika Tarasewicz
  Rzecznik Praw Ucznia: Ewa Logdańska


  W roku szkolny 2008/2009 skład Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:
  ROK 2008/2009


  SAMORZĄD SZKOLNY
  w Gimnazjum nr 20


  Przewodnicząca: Monika Zając
  Zastępca: Patryk Bojsa

  Sekretarz: Małgorzata Teszbir
  Kronikarz: Paulina Kwapis, Małgorzata Teszbir, Monika Tarasewicz
  Rzecznik Praw Ucznia: Kamila Kondracka


  Sąd koleżeński

  Przewodniczący:
  Mikołaj Horyń
  Oskarżyciel: Julia Trębacz
  Obrońca: Patryk Hauba
  Opiekun Sądu: Jan Pasierbowicz


  SAMORZĄD SZKOLNY
  w Szkole Podstawowej nr 20


  Przewodnicząca samorządu szkolnego: Joanna Aniśko
  Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Mularska
  Sąd koleżeński: Patrycja Szpilewska
  Sąd koleżeński: Karolina Jednac
  Sąd koleżeński: Rabowska
  Sąd koleżeński: Monika Zając
  Przewodnicząca sekcji organizacyjnej: Łukasz Prucnal
  Zastępca przewodniczącego sekcji organizacyjnej: Martyna Grabowska
  Sekretarz: Karolina Dziuba
  Rzecznik Praw Ucznia: Ewa Logdańska
  W roku szkolny 2009/2010 skład Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:
  ROK 2009/2010


  SAMORZĄD SZKOLNY
  w Gimnazjum nr 20


  Przewodnicząca: Karolina Osińska
  Zastępca: Paulina Szmit

  Sekretarz: Patryk Bojsa
  Kronikarz: Malwina Jankowska, Wioletta Kaczkowska


  Sąd koleżeński

  Przewodnicząca:
  Weronika Adamska
  Oskarżyciel: Martyna Grabarek
  Obrońca: Michał Dziuba
  Rzecznik praw ucznia: Alicja Karwańska


  SAMORZĄD SZKOLNY
  w Szkole Podstawowej nr 20


  Przewodnicząca samorządu szkolnego: Maja Pucek
  Zastępca przewodniczącego: Martyna Uszkiewicz
  Sekretarz: Patrycja Gluza


  W roku szkolny 2010/2011 skład Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:
  ROK 2010/2011


  SAMORZĄD SZKOLNY
  w Gimnazjum nr 20


  Przewodnicząca: Olaf Urbaniak
  Zastępca: Magdalena Botko

  Sekretarz: Nikolina Komoszyńska
  Kronikarz: Dominika Sowa, Magdalena Gambal


  Rzecznik praw ucznia: Aleksandra Sałapata


  SAMORZĄD SZKOLNY
  w Szkole Podstawowej nr 20


  Przewodnicząca samorządu szkolnego: Błażej Cerbijan
  Zastępca przewodniczącego: Łucja Kałos
  Sekretarz: Bartosz Frątczak
  Kronikarz: Małgorzata Górzna

  W roku szkolny 2011/2012 skład Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:
  ROK 2011/2012


  SAMORZĄD SZKOLNY
  w Gimnazjum nr 20


  Przewodnicząca: Julia Izbicka
  Zastępca: Weronika Kinasz

  Sekretarz: Nikolina Komoszyńska
  Kronikarz: Katarzyna Mularska, Karolina Dziuba, Joanna Aniśko


  Rzecznik praw ucznia: Patrycja Orzeł


  SAMORZĄD SZKOLNY
  w Szkole Podstawowej nr 20


  Przewodnicząca samorządu szkolnego: Julita Dąbrowska
  Zastępca przewodniczącego: Julia Groblica
  Sekretarz: Aleksandra Janicka
  Kronikarz: Ola Cytryna


  W roku szkolny 2012/2013 skład Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:
  ROK 2012/2013


  SAMORZĄD SZKOLNY
  w Gimnazjum nr 20


  Przewodnicząca:Natalia Polewicz 202G
  Zastępca: Wojciech Niekrasz 304G

  Sekretarz: Weronika Kinasz 303G
  Kronikarz: Marta Marek 304G, Patrycja Gluza 304G
  Rzecznik Praw Ucznia:Małgorzata Górzna 203G


  SAMORZĄD SZKOLNY
  w Szkołe Podstawowej nr 20


  Przewodnicząca samorządu szkolnego:Wiktoria Danielak 602SP
  Zastępca:Kacper Rapkiewicz 401SP
  Sekretarz:Wiktoria Piwowarska 601SP
  Kronikarz:Oliwia Osadnik 601SP


  Sąd koleżeński

  Przewodniczący:
  Julita Dąbrowska 104G
  Oskarżyciel: Aleksandra Śnieg 303G
  Obrońca: Iwona Leśniewska 303G


  W roku szkolny 2013/2014 skład Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:
  ROK 2013/2014


  SAMORZĄD SZKOLNY
  w Gimnazjum nr 20


  Przewodnicząca: Michalina Środecka 302 G
  Zastępca: Julita Dąbrowska 204 G

  Sekretarz: Wiktoria Piwowarska 101 G
  Kronikarz: Nikola Naus 104 G
  Rzecznik Praw Ucznia: Małgorzata Górzna 303 G


  SAMORZĄD SZKOLNY
  w Szkołe Podstawowej nr 20


  Przewodnicząca samorządu szkolnego: Wiktoria Zmyślona 603 SP
  Zastępca: Karol Woźniczka 602 SP
  Sekretarz: Zuzanna Kociołek 601 SP


  Sąd koleżeński

  Przewodniczący:
  Joanna Śnieżyk 203 G
  Oskarżyciel: Aleksandra Dobrowolska 303 G
  Obrońca: Magdalena Jakubowska 201G  OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
 • p. Alicja Maj,
 • p. Beata Bronowicka

  SEKCJA ORGANIZACYJNA:
 • p. Beata Bronowicka
 • p. Alicja Maj

  SEKCJA SPORTOWA:
 • p. Małgorzata Sągajłło-Frączkiewicz

  SEKCJA TURYSTYCZNO ZDROWOTNO - EKOLOGICZNA:
 • p. Magdalena Nowicka
 • p. Brygida Dowejko

  SEKCJA NAUKOWA
 • p. Barbara Bednarska-Nestor

  SEKCJA KULTURALNA
 • p. Beata Peszko

  SEKCJA INFORMATYCZNA
 • p. Kamila Frątczak

 • Elektroniczny Dziennik
  BIP
  XXX-LECIE SZKOŁY
  OBCHODY
  MEDIA O NAS
  FOTOGALERIA
  Przyjaciele Szkoły


  Projekty Unijne/Edukacyjne
  ZOBACZ co robimy...

  Certyfikaty


  Logowanie
  Nazwa użytkownika

  Hasło  Nie możesz się zalogować?
  Poproś o nowe hasło
  Wygenerowano w sekund: 0.09 1,204,149 Unikalnych wizyt